Zoek
Sluit dit zoekvak.
Uitstekend
4.9
Gebaseerd op 72
js_loader
Uitstekend
gebaseerd op 57

Privacyverklaring YourHealth personal training B.V.

YourHealth personal training respecteert jouw privacy en zal jouw persoonsgegevens op een veilige en zorgvuldige manier verwerken, in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze verklaring wordt uitgelegd welke persoonsgegevens YourHealth personal training verwerkt, met welk doel, hoe YourHealth personal training vervolgens met deze gegevens omgaat en hoelang deze gegevens bewaard blijven. Je wordt aangeraden deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen. De verwerking van persoonsgegevens valt binnen de wettelijke vrijstellingsregelingen. Om die reden is de verwerking niet aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens is YourHealth personal training B.V., gevestigd te (6709 TC) Wageningen, aan de George Sturmplantsoen 8 en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 83315209. De rechtsgeldig vertegenwoordigers betreft de heer D. van Leeuwen.

Heb je vragen over jouw privacy? Neem dan contact op met YourHealth personal training via info@yourhealthpt.nl. Voor alle aanvullende informatie over bescherming van persoonsgegevens kan je terecht op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Persoonsgegevens

YourHealth personal training verwerkt persoonsgegevens in de zin van artikel 4 AVG. Onder persoonsgegevens wordt verstaan: alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke personen. Indien er persoonsgegevens worden verzameld van minderjarigen, dan is redelijkerwijze toestemming van de ouder(s) of voogd(en) vereist voor aanpassing, verwijdering of anderszins de verwerking van persoonsgegevens.

Persoonsgegevens, grondslag en doelen

In de eerste plaats worden persoonsgegevens verwerkt als je met YourHealth personal training een overeenkomst sluit. De persoonsgegevens worden dan onder meer gebruikt om je gespecifieerde aanbiedingen te kunnen aanbieden van de diensten van YourHealth personal training. Daarnaast worden jouw persoonlijke gegevens verwerkt voor facturatie en boekhouding. De persoonsgegevens die YourHealth personal training verwerkt zijn:

 • Voor- en achternaam;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Bankgegevens;
 • Geboortedatum;
 • Overige persoonsgegevens die je actief aan YourHealth personal training verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch;
 • Medische gegevens/ gegevens over gezondheid, indien de medische vragenlijst wordt ingevuld;
 • Gegevens over je activiteiten op de website.

Bovengenoemde gegevens worden verzameld via persoonlijke gesprekken, telefoongesprekken, emailcontact, via het inschrijfformulier van YourHealth personal training of via het contactformulier op de website.

YourHealth personal training verwerkt deze gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om jou correct te kunnen aanspreken of aanschrijven met de heer of mevrouw en jouw naam;
 • Voor het toezenden van het aanbod van YourHealth personal training;
 • Om jouw inschrijving van de diensten van YourHealth personal training te kunnen realiseren;
 • Jou te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening van YourHealth personal training uit te kunnen uitvoeren;
 • Om je te informeren over wijzigingen van diensten;
 • Indien YourHealth personal training hiertoe wettelijk verplicht is, zoals gegevens die YourHealth personal training nodig heeft voor haar administratie, facturatie, boekhouding en belastingaangifte;
 • Het analyseren van jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren.

YourHealth personal training verwerkt jouw gegevens op basis van de toestemming die je hebt gegeven, op grond van een overeenkomst die je met YourHealth personal training hebt gesloten, als dit noodzakelijk is om gerechtvaardigde belangen van YourHealth personal training te behartigen of op grond van een wettelijke verplichting. Persoonsgegevens worden niet verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met de doelstellingen waarvoor ze zijn verkregen.

Bewaartermijn

De persoonsgegevens die YourHealth personal training verwerkt, worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is om de bovengenoemde doelen te realiseren waarvoor de persoonsgegevens worden verzameld. Persoonsgegevens worden bewaard tot de wettelijke bewaartermijn, tenzij anders noodzakelijk (artikel 5 AVG). Voor facturen en financiële administratie geldt, ten behoeve van de wettelijke administratieplicht van de Belastingdienst, een bewaartermijn van 7 jaar. Na deze periode worden de gegevens verwijderd of geanonimiseerd. Overige persoonsgegevens, zoals emailberichten en berichten via Whatsapp worden 1 jaar bewaard. Cookies worden bewaard voor de duur van jouw browsersessie. Recensies worden verwijderd op het moment dat YourHealth personal training een verzoek tot verwijdering van jou heeft ontvangen.

Persoonsgegevens delen aan derden

YourHealth personal training deelt jouw persoonsgegevens niet met derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst, om te voldoen aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen of op grond van dwingende wet- en regelgeving. Deze derden zijn tot geheimhouding verplicht op grond van een verwerkersovereenkomst en/of wettelijke verplichting. YourHealth personal training zal met bedrijven die jouw persoonsgegevens verwerken in opdracht van YourHealth personal training een verwerkersovereenkomst/geheimhoudingsverklaring afsluiten om te streven naar eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw persoonsgegevens. YourHealth personal training blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. YourHealth personal training zal persoonsgegevens nooit doorverkopen aan derden. Met de volgende derden worden (mogelijk) jouw persoonsgegevens gedeeld:

 • Trainers van YourHealth personal training;
 • Web- en systeembouwer;
 • Leverancier van administratiesoftware en payment provider;
 • Telecommunicatie.

Geautomatiseerde besluitvorming

De persoonsgegevens waar YourHealth personal training mee werkt, worden altijd door een persoon verwerkt. YourHealth personal training neemt geen, op basis van geautomatiseerde verwerkingen, besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s en/of computersystemen.

Jouw privacyrechten

Je hebt de volgende rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens:

 • Het recht om geïnformeerd te worden (artikel 15 AVG);
 • Het recht op toegang (artikel 15 AVG);
 • Het recht op rectificatie (artikel 16 AVG);
 • Het recht om te wissen (artikel 17 AVG);
 • Het recht om de verwerking te beperken (artikel 18 AVG);
 • Het recht op gegevensportabiliteit (artikel 20, eerste lid onder a AVG);
 • Het recht om bezwaar te maken (artikel 21 AVG);
 • Rechten met betrekking tot automatiseerde besluitvorming en profilering (artikel 18 AVG). 
 

Om gebruik te maken van genoemde rechten kan je jouw verzoek sturen naar info@yourhealthpt.nl. YourHealth personal training zal zo snel mogelijk jouw verzoek beoordelen en uiterlijk binnen 30 dagen. Wanneer YourHealth personal training niet aan jouw verzoek kan voldoen, laat YourHealth personal training je altijd weten waarom jouw verzoek is afgewezen. YourHealth personal training is gerechtigd jouw identiteit te verifiëren, door middel van het verzoeken om het vertonen van een geldig legitimatiebewijs, rijbewijs of paspoort, wanneer je een dergelijk verzoek indient. YourHealth personal training wijst je tevens op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat via de server van de website naar de browser wordt gestuurd. De browser slaat het bestand vervolgens op in je apparaat. Je apparatuur krijgt een uniek nummer, waarmee de website het apparaat later weer herkent. De website kan cookies gebruiken om bezoekers te voorzien van afgestemde informatie, om informatie te verzamelen en om de bezoeker te volgens tijdens het bezoek aan de website. Door opslag van cookies zorgt YourHealth personal training bovendien dat:

 • Je reviews kunt lezen en schrijven;
 • De website sneller werkt;
 • We fouten en ongemak op de website kunnen opsporen;
 • We verbeteringen kunnen testen;
 • We je persoonlijk kunnen adviseren op basis van wat je eerder hebt bekeken;
 • Je artikelen kunt delen via social media zoals Facebook en Google;
 • Je optimale lokale informatie krijgt.

De website maakt gebruik van zowel functionele als analytische cookies. Deze worden gebruikt om de website zo goed mogelijk te laten functioneren en de analytische cookies worden gebruikt om jouw gedrag op de website in kaart te brengen. De cookies die worden geplaatst gebruiken geen persoonsgegevens. Daarnaast gebruikt YourHealth personal training marketing cookies. Marketing cookies zijn cookies of enige andere vorm van lokale opslag, die worden gebruikt om gebruikersprofielen te maken om advertenties weer te geven of om de gebruiker te volgen voor vergelijkbare marketingdoeleinden.

Cookies die niet uiterst noodzakelijk zijn, worden pas geplaatst nadat je daar toestemming voor hebt gegeven. Je kunt cookies altijd zelf via de browserinstellingen verwijderen of uitschakelen. Er worden dan geen cookies meer opgeslagen als je de website bezoekt. Maar let wel op: zonder cookies werkt de website mogelijk minder goed.

Social media buttons

Op de website van YourHealth personal training zijn social media buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten op sociale netwerken zoals Facebook en Instagram. Deze buttons werken door middel van stukjes code die aangeleverd worden door Facebook en Instagram zelf. YourHealth personal training raadt aan de privacyverklaring van deze partijen goed door te lezen om te weten wat zij met jouw persoonsgegevens doen die zij verwerken. YourHealth personal training heeft daar geen invloed op.

Beveiliging

YourHealth personal training neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en neemt passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. De website heeft een SSLcertificaat, waardoor de gegevens over een beveiligde verbinding worden gestuurd. Alle systemen/programma’s waar YourHealth personal training mee werkt, zijn beveiligd met een wachtwoord en waar mogelijk met een tweestapsverificatie. Mobiele telefoons en computers zijn beveiligd met een wachtwoord. Heb je toch het idee dat jouw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik? Neem dan contact op met YourHealth personal training via info@yourhealthpt.nl.

Aansprakelijkheid

Deze privacyverklaring heeft enkel betrekking op persoonsgegevens die YourHealth personal training verwerkt ten behoeve van de in deze verklaring besproken punten. YourHealth personal training aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor de werking en/of inhoud van websites of diensten van derden.

Wijziging in deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 19 december 2022. YourHealth personal training heeft te allen tijde het recht deze verklaring te wijzigen. Op de website van YourHealth personal training vind je de meest recente versie. Indien een gewijzigde verklaring gevolgen heeft voor de wijze waarop YourHealth personal training jouw persoonsgegevens verwerkt, dan word je hiervan per e-mail op te hoogte gebracht.

error: Deze content is beveiligd!